سفارش تبلیغ
صبا

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

خدا نکنه

 خدا نکنه یه روزی برسه که:
  - همسر خوب خوب داشته باشیخدانکنه بی اراده باشی!
  - دوستان خوب داشته باشی
  - خونه خوب داشته باشی
  - ماشین خوب داشته باشی
  - کار و درآمد خوب داشته باشی
  ولی...
. ..........اراده  خوب ... نداشته باشی!