سفارش تبلیغ
صبا

عاشقانه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

زن

به نام خالق زیباییها
زنان= رهبران مسطور و عیان
تو دنیا هیچ چیزی بی علت نیست و برای هر پدیده و حالت  دلیلی وجود داره. این قانونی ست که همه دانشمندان به آن رسیدند. زن و مرد هر دو از شاهکارهای آفرینش هستند و هردو مامور به انسانیت .این دو موجود اعجاب انگیز به جهت انسان بودنشان شباهت های زنزیادی دارند. شباهت در روح و نفس اما برای تکامل نظام آفرینش و ایجاد کانونهای عشق و محبت تفاوتهایی هم در جسمشان به ودیعه گذاشته شده تا همانند دو بار الکتریکی مختلف مجذوب هم باشند.
شباهتهای فراوان در روح موجب تکالیف یکسان معنوی و تفاوتهای اندک در جسم موجب وظایف متفاوت جسمانی شده است. مرد از لحاظ قوای جسمی برتر است ولذا وظایف جسمانیش نیز نسبت به جسم لطیف زن بیشتر. همانگونه که خالق مهربانمان در نامه سرگشاده اش به این تفاوت و این وظیفه اشاره می کند( الرجال قوامون علی النساء...)و زن از نظر قدرت روحی بر مرد برتری دارد و لذا خالق دانا وظیفه سرپرستی قلبها را به او واگذار کرده است وبه همین جهت است که زن الگوست نه تنها برای همجنسان بلکه برای تمام بشر. زن کامل ( زنی که روحش در مسیر کمال قرار گرفته بلکه روح تشنگان کمال را هدایت میکند) الگوی انسانهای کمال طلب ست و در مقابلش زنی ست که میلی به کمال ندارد (بلکه مانع حرکت دیگران نیز میشود ) سردسته و رهبر انسان نماهای پست تر از حیوان. قدرت پرورش و ایجاد مکاتب فکری توانی ست که خالق توانا در روح زن قرار داده ست. همانگونه که در کتاب هدایتش هر دونوع رهبر را برای همه انسانها از زن کامل و زنان پست مثال میزند (زن نوح و زن لوط مثال رهبر آدم نماهای پست و زن فرعون مثال پیشوای انسانهای وارسته) زن همواره مورد توجه ست و از هردو گروه یمین ویسار از برجستگان خوب یا بد قشر زنان الگو میگیرند. نگاهی هرچند گذرا به حوادث اجتماعی موید این مطلب است و به قول معروف پشت هر مرد زنی ست.
خودمونی:
زن اگه بخواد رهبری جامعه رو بکنه کارش خیلی راحت تر از اینه که بخواد کد بانوی خوبی باشه و خانواده رو مدیریت کنه.
خونه داری یعنی تزریق محبت و عشق به خانواده کار بزرگیه که احتیاج زیادی به زیرکی و دانایی داره.دست کم نگیریدش!